Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - 01/07/2014

1) Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het inschrijven voor en betalen van de activiteiten die aangeboden worden op de website van de lokale dienstencentra van OCMW Gent: http://activiteitenldc.gent.be .

Alle recreatieve, vormende, creatieve en bewegingsactiviteiten die georganiseerd worden door de tien lokale dienstencentra van OCMW Gent worden op deze website voorgesteld. U kunt zich voor al deze activiteiten inschrijven via de balie van het lokaal dienstencentrum bij u in de buurt (http://www.ocmwgent.be/Adressen.html).
Voor de activiteiten aangeduid met dit icoon   kunt u zich ook inschrijven via de website.

Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking blijkt uit een schriftelijk document ondertekend door OCMW Gent.

OCMW Gent behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de gebruiker.

2) Prijs, prijsaanpassing, reserverings- en betalingsmodaliteiten

De prijzen op de website zijn inclusief btw. Alle prijzen kunnen door OCMW Gent op elk moment worden gewijzigd. De reservaties worden gefactureerd op basis van de prijslijst die op datum van aanvaarding van de reservatie van kracht is.

Online betalen kan enkel via de Ogone betaalmodule. Deze biedt u de mogelijkheid om de betaling via uw vertrouwde banktoepassing met bankcontact te verrichten.

Voor het gebruik van de Ogone betaalmodule wordt aan de klant een bijdrage aangerekend onder de vorm van transactiekosten. Het bedrag van deze transactiekosten is afhankelijk van het te betalen totaalbedrag:

- Totaalbedrag van € 0 - bijdrage in transactiekosten: € 0
- Totaalbedrag van € 0,01 – € 10 - bijdrage in transactiekosten: € 0,15
- Totaalbedrag van € 10,01 – € 40 - bijdrage in transactiekosten: € 0,25
- Totaalbedrag vanaf € 40,01 - bijdrage in transactiekosten: € 0,5

Deze bijdrage in de transactiekosten kan door OCMW Gent op elk moment worden gewijzigd.

Om u via de website in te schrijven voor de activiteiten heeft u een login en een paswoord nodig. Deze kunt u verkrijgen in het lokaal dienstencentrum bij u in de buurt (http://www.ocmwgent.be/Adressen.html). 
Een inschrijving is altijd in eigen naam en kan niet doorverkocht of doorgegeven worden.

Om een inschrijving te annuleren, moet u langsgaan bij het lokaal dienstencentrum dat verantwoordelijk is voor de organisatie van deze activiteit. Indien u de annulering voor deze inschrijving kunt verantwoorden, kunt u een terugbetaling krijgen in contant geld.

OCMW Gent behoudt zich het voorrecht een activiteit te annuleren. Bij een annulering van een activiteit worden alle ingeschreven deelnemers persoonlijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd in het lokaal dienstencentrum voor een contante terugbetaling.

Voor meerdaagse activiteiten waarvan het eerste activiteitsmoment al heeft plaatsgevonden, kunt u zich niet meer online inschrijven. Voor een eventuele deelname aan volgende activiteitsmomenten kunt u zich wenden tot de balie van het lokaal dienstencentrum dat die activiteit organiseert.

Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt voor een bepaalde activiteit, kunt u zich ook niet meer online inschrijven.

Na een geslaagde reservering en betaling van één of meerdere activiteiten via de Ogone betaalmodule krijgt u twee bevestigingse-mails. Eén e-mail van Ogone (ogone@ocmwgent.be) waarin de succesvolle betaling bevestigd wordt en één e-mail van OCMW Gent (no-reply@ocmwgent.be) waarin uw reservering bevestigd wordt. In deze laatste e-mail kunt u ook de activiteitsdata en activiteitsuren terugvinden. Deze twee e-mails gelden respectievelijk als betalings- en inschrijvingsbewijs.

3) Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval, bevrijdt OCMW Gent van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout van OCMW Gent en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. Het betreft onder andere brand, ziekte enz.

4) Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

Geschillen waarover geen onderling akkoord kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent. Het Belgisch recht is van toepassing.